Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), warto zastanowić się jakie dane osobowe w świetle […]

  • Kontrola RODO przedsiębiorcy na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych Wskutek rozpoczęcia obowiązywania dnia 25 maja 2018 r. unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, szczegółowo została uregulowana kwestia przeprowadzania kontroli w celu weryfikacji prawidłowości i […]

  • W dniu 9 lipca 2018 r. w życie weszła w życie bardzo istotna, w szczególności w punktu widzenia konsumentów, nowelizacja ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, regulująca przedawnienie długów. Do dotychczasowego art. 117 Kodeksu cywilnego został dodany § 21 stanowiący, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego […]

  • Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony stanowi najlepsze zabezpieczenie pracownika chroniące przed nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę. W sytuacji kiedy pracodawca wypowiedziałby umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w sposób niezgodny z prawem lub nieuzasadniony, pracownikowi przysługuje szereg uprawnień. Pracownik może żądać od sądu wydania orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, […]

  • W praktyce sądowej częste problemy wywołuje problem dochodzenia zapłaty kary umownej nałożonej na nierzetelnego kontrahenta w wyniku niedotrzymania przez niego warunków umowy. Zasadniczo ścierają się ze sobą dwa przeciwstawne poglądy. Jeden z nich uznaje karę umowną za niezależną instytucję prawa cywilnego, w związku z czym sam fakt niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę (polegający na […]

  • Może zdarzyć się, że podczas zabawy sylwestrowej nasz sąsiad wskutek niezadowolenia związanego z głośnym słuchaniem przez nas muzyki złoży zawiadomienie na policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia opisanego w art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń zgodnie z którym „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, […]

  • Życzenia radosnych, rodzinnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia przesyła zespół Kancelarii.

  • Zawierając umowę sprzedaży samochodu pomiędzy osobami fizycznymi niezależnie, czy jako kupujący, czy jako sprzedawca, zawsze należy pamiętać o treści art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach […]

  • Z praktyki kancelaryjnej wynika, że najczęściej obowiązek alimentacyjny zostaje nałożony na ojca dziecka nieprowadzącego wspólnie z matką dziecka gospodarstwa domowego, dlatego omówimy w artykule sytuację kiedy to ojciec jest zobowiązany płacić alimenty dziecku i wytłumaczymy jak ustalić potrzeby uprawnionego wpływające na wypłacane alimenty. Jednakże opisane poniżej kryteria, które wpływają na wysokość ustalanych lub zasądzanych alimentów […]

  • Coraz częściej w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię stykamy się z sytuacjami, kiedy profesjonalne podmioty wyspecjalizowane w windykacji – zwłaszcza skupujące długi fundusze sekurytyzacyjne – podejmują czynności mające na celu odzyskanie przedawnionych wierzytelności. W szczególności podmioty takie kierują sprawy o przedawnione roszczenia na drogę sądową a dłużnicy otrzymują z sądu nakazy zapłaty i mają wątpliwości […]