Może zdarzyć się, że podczas zabawy sylwestrowej nasz sąsiad wskutek niezadowolenia związanego z głośnym słuchaniem przez nas muzyki złoży zawiadomienie na policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia opisanego w art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń zgodnie z którym „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”.

W takiej sytuacji dobrze jest znać treść orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie XI Wydział Karny z dnia 28 marca 2017 roku o sygn. akt XI W 900/16.  W rozpoznawanej sprawie T. N. został obwiniony o to, że w dniu 1 stycznia 2016 roku około godziny 0:40 w W. przy ul. (…)A. (…) w lokalu (…), będąc osobą odpowiedzialną za lokal, poprzez głośne odtwarzanie muzyki o niskiej częstotliwości, powodujące drgania, zakłócił spokój i spoczynek nocny panu A. W..” natomiast Sąd w Warszawie stwierdził następująco „Zdarzenie to zostało potwierdzone w toku postępowania dowodowego. Niemniej jednak Sąd uniewinnił obwinionego od popełnienia tego czynu. Należy bowiem zauważyć, że zachowania tego obwiniony dopuścił się w noc sylwestrową, gdzie odbywanie się wszelkiego rodzaju imprez i przyjęć, z głośną muzyką, odpalaniem fajerwerków stanowi pewnego rodzaju tradycję. Trzeba mieć na uwadze, że nie realizuje znamion omawianego wykroczenia zachowanie wypełniające „kontratyp” zwyczaju. Chodzi tu o powszechnie akceptowany, utrwalony w społeczeństwie sposób zachowania się, oparty na tradycji, dopuszczalny w określonych sytuacjach. W ocenie Sądu, nie ulega wątpliwości, że zachowanie obwinionego było legalne i mieściło się w ramach pewnego zwyczajowo przyjętego zachowania typowego dla tego dnia. Wobec tak ustalonych okoliczności Sąd uniewinnił obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu, i w tej części, na podstawie art. 118 § 2 kpw z uwagi na uniewinnienie orzekł, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.”

Uwzględniając zatem powyższe, jeżeli mielibyśmy nieprzyjemność uczestniczenia w postępowaniu związany z zakłóceniem przez nas hałasem spoczynku nocnego w noc sylwestrową, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd rozpoznający sprawę tak samo jak Sąd Rejonowy w Warszawie dojdzie do podobnych ustaleń i nas uniewinni.

Radca prawny, Zabrze 31.12.2017 r.