W okresie kampanii wyborczej ulice naszego miasta Zabrze obfitują w różnego rodzaju plakaty i bilbordy wyborcze. Niezależnie od ich oceny estetycznej czy sympatii politycznych należy pamiętać, że ich niszczenie lub uszkadzanie stanowi naruszenie prawa.

Zgodnie z art. 67 § 1 kodeksu wykroczeń „Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny”. Za organizacje społeczne uznać należy również komitety wyborcze. Plakaty i inne materiały służące poinformowaniu o fakcie kandydowania określonych osób do organów samorządu mogą być zakwalifikowane jako ogłoszenia. W związku z powyższym prawidłowa jest wykładnia organów ochrony porządku publicznego,  zgodnie z którą plakaty wyborcze korzystają z ochrony określonej przez wskazany przepis.

Należy przy tym nadmienić, iż jeżeli wartość zniszczonego lub uszkodzonego materiału przekroczy ¼ minimalnego wynagrodzenia, czyn taki może być traktowany już nie jako wykroczenie, ale jako przestępstwo z art. 288 § 1 lub § 2 kodeksu karnego, za które może zostać wymierzona kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku mniejszej wagi – kara grzywny, kara ograniczenia wolności, lub kara pozbawienia wolności do roku.

Podsumowując, konsekwencje prawne związane z uszkodzeniem lub usunięciem plakatu wyborczego mogą być na tyle poważne, że nie warto dokonywać na takich materiałach wyborczych aktów wandalizmu, niezależnie od antypatii do poszczególnego kandydata czy ugrupowania politycznego.

Radca prawny, Zabrze dnia 17 października 2018 r.