Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Otrzymując jakiekolwiek pismo od sądu, pamiętać należy przede wszystkim, iż nie można zlekceważyć takiej przesyłki pocztowej. W sytuacji, kiedy wraz z pozwem z sądu zostaje doręczony nakaz zapłaty, który zobowiązuje do uiszczenia odpowiedniej kwoty pieniężnej, zachować należy szczególną uwagę i ostrożność.  Nakaz zapłaty może być bowiem pozbawiony faktycznej bądź prawnej podstawy, ale jeśli nie zostanie […]

  • Jeżeli wypadek komunikacyjny lub błąd medyczny wywołał u poszkodowanego konkretną szkodę na osobie, poszkodowanemu mogą przysługiwać dwa odrębne roszczenia – roszczenie odszkodowawcze potocznie nazywane odszkodowaniem oraz roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przez szkodę na osobie zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego należy rozumieć sytuację, w której bezprawne i zawinione zachowanie sprawcy spowodowało uszkodzenie ciała […]

  • Jeżeli pracownik górnictwa przeszedł na wcześniejszą emeryturę, a następnie choćby przez niedługi czas kontynuował  zatrudnienie i odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, może starać się o ponowne przeliczenie emerytury. Po przeliczeniu kwota emerytury może być wyższa od kwoty dotychczas uzyskiwanej przez emeryta górniczego. Podstawą przeliczenia emerytury będzie w takim przypadku art. 110a ustawy z dnia 17 […]

  • Pracowników informujemy, a pracodawcom przypominamy, że jeżeli z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub z umowy o pracę nie wynika, że wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone przed 10 dniem następnego miesiąca kalendarzowego za przepracowany poprzedni miesiąc, to wówczas zgodnie z art. 85 §  2.  Kodeksu pracy „Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z […]

1 4 5 6