Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Jakiej rekompensaty może domagać się konsument w razie opóźnienia lub odwołania lotu samolotem? Powyższe zagadnienie regulowane jest przez Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Rekompensata przysługuje w […]

  • W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wśród przedsiębiorców znaczącą wzrosła świadomość ich obowiązków w zakresie danych osobowych. W […]

  • Kiedy ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Zbiegnięcie z miejsca kolizji, a obowiązek zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego odszkodowania. Ostatnimi czasy coraz częściej zdarza się, że odwiedzają naszą kancelarię w Zabrzu klienci, którzy otrzymali od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty w związku ze zdarzeniem drogowym w wyniku którego został uszkodzony samochód innego kierowcy. Ubezpieczyciel najczęściej w takich sytuacjach […]

  • Korzystanie z lokalu mieszkalnego na podstawie uowy najmu przeważnie wiąże się z koniecznością uiszczania szeregu opłat. Czy za ponoszenie rzeczonych opłat odpowiedzialna jest jedynie osoba, którą łączy z wynajmującym umowa najmu, czy odpowiedzialność taką mogą ponosić także inne osoby? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 6881 Kodeksu cywilnego, stanowiącego iż za zapłatę czynszu […]

  • Często zdarza się, że klienci i to nie tylko z Zabrza, zwracają się o poradę w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania wobec wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warto jednak w sytuacji kiedy umowa zostaje rozwiązana z inicjatywy pracodawcy rozważyć, czy nie przysługuje zwolnionemu pracownikowi również uprawnienie do odprawy, pomimo nie […]

  • Analizując ostatnie doniesienia medialne również te z terenu Zabrza, niestety ciągle aktualny pozostaje problem znęcania się nad zwierzętami. Ważnym jest żeby zdawać sobie sprawę z dwóch kwestii, po pierwsze zwierzęta zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt (dalej „Ustawa”) wymagają humanitarnego traktowania i po drugie za znęcanie się nad zwierzętami ustawodawca przewidział sankcje karne. […]

  • Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu za porozumieniem stron, jak również przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinno zawierać uzasadnienie wskazujące przyczynę zakończenia współpracy  zawsze w przypadku wypowiadania przez […]

  • Kodeks karny przewiduje środki, które mają zrekompensować pokrzywdzonemu szkodę i krzywdę, poniesione w związku z przestępstwem. Zgodnie z art. 46 § 1 k.k. w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej uprawnionej osoby orzeka obowiązek naprawienia w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Stosuje przy tym […]

  • Ustawa  z dnia  tj. z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) prawo o ruchu drogowym reguluje między innymi warunki dopuszczające pojazdu do ruchu. Zgodnie z art. 66 ust. 1 rzeczonej ustawy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: 1)  nie zagrażało bezpieczeństwu […]

  • Odśnieżanie chodników przed posesją w zimie a wykroczenie, odszkodowanie i zadośćuczynienie Pora zimowa dla właścicieli nieruchomości wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków. Zadania właścicieli nieruchomości jak również gminy określa ustawa o Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622). Rzeczona ustawa w art. 5 […]