Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Nieregulowanie lub nieterminowe regulowanie należności czynszowych wynikających z umowy najmu mieszkania komunalnego, wcześniej czy później będzie się wiązało ze zdecydowanymi działaniami ze strony gminy, która wytoczy powództwo o zapłatę należności czynszowych przed sądem. W jednym z naszych niedawnych artykułów wyjaśniliśmy, w jaki sposób osoba która w lokalu nie zamieszkiwała, a zostało przeciwko niej wytoczone powództwo […]

  • Instytucja upadłości konsumenckiej została powołana w ustawie prawo upadłościowe (dalej „Ustawa”). Odpowiednio sformułowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien czynić zadość wymaganiom opisanym w art. 491(2) Ustawy, ponadto równie ważne jest zbadanie przesłanek negatywnych. Ustawodawca powołując instytucję upadłości konsumenckiej przewidział sytuacje w przypadku których zaistnienia, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Jedna z takich sytuacji została […]

  • W związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016Nr 119 poz. 1, dalej: RODO) w większości podmiotów leczniczych wprowadzono środki mające na celu zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Praktyka, w tym doświadczenie naszej Kancelarii wskazują, iż w pierwszej kolejności zainteresowane podmioty skupiają […]

  • W jednym w naszych ostatnich artykułów poruszaliśmy temat możliwości otrzymania rekompensaty za opóźniony czy też odwołany lot. W niniejszym artykule wskażemy do jakiej innej pomocy uprawnieni są pasażerowi, których lot się opóźnił, został odwołany bądź którym odmówiono wejścia na pokład. Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady […]

  • Jakiej rekompensaty może domagać się konsument w razie opóźnienia lub odwołania lotu samolotem? Powyższe zagadnienie regulowane jest przez Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Rekompensata przysługuje w […]

  • W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wśród przedsiębiorców znaczącą wzrosła świadomość ich obowiązków w zakresie danych osobowych. W […]

  • Kiedy ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Zbiegnięcie z miejsca kolizji, a obowiązek zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego odszkodowania. Ostatnimi czasy coraz częściej zdarza się, że odwiedzają naszą kancelarię w Zabrzu klienci, którzy otrzymali od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty w związku ze zdarzeniem drogowym w wyniku którego został uszkodzony samochód innego kierowcy. Ubezpieczyciel najczęściej w takich sytuacjach […]

  • Korzystanie z lokalu mieszkalnego na podstawie uowy najmu przeważnie wiąże się z koniecznością uiszczania szeregu opłat. Czy za ponoszenie rzeczonych opłat odpowiedzialna jest jedynie osoba, którą łączy z wynajmującym umowa najmu, czy odpowiedzialność taką mogą ponosić także inne osoby? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 6881 Kodeksu cywilnego, stanowiącego iż za zapłatę czynszu […]

  • Często zdarza się, że klienci i to nie tylko z Zabrza, zwracają się o poradę w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania wobec wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warto jednak w sytuacji kiedy umowa zostaje rozwiązana z inicjatywy pracodawcy rozważyć, czy nie przysługuje zwolnionemu pracownikowi również uprawnienie do odprawy, pomimo nie […]

  • Analizując ostatnie doniesienia medialne również te z terenu Zabrza, niestety ciągle aktualny pozostaje problem znęcania się nad zwierzętami. Ważnym jest żeby zdawać sobie sprawę z dwóch kwestii, po pierwsze zwierzęta zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt (dalej „Ustawa”) wymagają humanitarnego traktowania i po drugie za znęcanie się nad zwierzętami ustawodawca przewidział sankcje karne. […]