Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym, osoba powołana do spadku może przyjąć spadek wprost, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić.  Instytucje spisu inwentarza jak również wykazu inwentarza wiążą się bezpośrednio z drugim z wymienionych wyżej sposobów przyjęcia spadku. Przypomnijmy, iż przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe, z kolei […]

  • Kwestie obowiązków ciążących na dotychczasowym właścicielu samochodu, w przypadku jego sprzedaży, reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 32 rzeczonej ustawy na dotychczasowym właścicielu pojazdu ciąża dwa obowiązki.  W pierwszej kolejności ustawa przewiduje, iż posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo […]

  • 12 lipca 2019 roku wejdą w życie zapisy ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 53, dalej: u.d.p.). Wskazany akt prawny służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Wprowadza on stanowczy zakaz sporządzania bez podstawy prawnej kopii dokumentów. Wymierzony jest on w szczególności w praktykę tworzenia tzw. „dokumentów kolekcjonerskich, […]

  • Nieregulowanie lub nieterminowe regulowanie należności czynszowych wynikających z umowy najmu mieszkania komunalnego, wcześniej czy później będzie się wiązało ze zdecydowanymi działaniami ze strony gminy, która wytoczy powództwo o zapłatę należności czynszowych przed sądem. W jednym z naszych niedawnych artykułów wyjaśniliśmy, w jaki sposób osoba która w lokalu nie zamieszkiwała, a zostało przeciwko niej wytoczone powództwo […]

  • Instytucja upadłości konsumenckiej została powołana w ustawie prawo upadłościowe (dalej „Ustawa”). Odpowiednio sformułowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien czynić zadość wymaganiom opisanym w art. 491(2) Ustawy, ponadto równie ważne jest zbadanie przesłanek negatywnych. Ustawodawca powołując instytucję upadłości konsumenckiej przewidział sytuacje w przypadku których zaistnienia, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Jedna z takich sytuacji została […]

  • W związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. U. UE L 2016Nr 119 poz. 1, dalej: RODO) w większości podmiotów leczniczych wprowadzono środki mające na celu zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Praktyka, w tym doświadczenie naszej Kancelarii wskazują, iż w pierwszej kolejności zainteresowane podmioty skupiają […]

  • W jednym w naszych ostatnich artykułów poruszaliśmy temat możliwości otrzymania rekompensaty za opóźniony czy też odwołany lot. W niniejszym artykule wskażemy do jakiej innej pomocy uprawnieni są pasażerowi, których lot się opóźnił, został odwołany bądź którym odmówiono wejścia na pokład. Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady […]

  • Jakiej rekompensaty może domagać się konsument w razie opóźnienia lub odwołania lotu samolotem? Powyższe zagadnienie regulowane jest przez Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Rekompensata przysługuje w […]

  • W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wśród przedsiębiorców znaczącą wzrosła świadomość ich obowiązków w zakresie danych osobowych. W […]

  • Kiedy ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Zbiegnięcie z miejsca kolizji, a obowiązek zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego odszkodowania. Ostatnimi czasy coraz częściej zdarza się, że odwiedzają naszą kancelarię w Zabrzu klienci, którzy otrzymali od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty w związku ze zdarzeniem drogowym w wyniku którego został uszkodzony samochód innego kierowcy. Ubezpieczyciel najczęściej w takich sytuacjach […]