Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Korzystanie z lokalu mieszkalnego na podstawie uowy najmu przeważnie wiąże się z koniecznością uiszczania szeregu opłat. Czy za ponoszenie rzeczonych opłat odpowiedzialna jest jedynie osoba, którą łączy z wynajmującym umowa najmu, czy odpowiedzialność taką mogą ponosić także inne osoby? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 6881 Kodeksu cywilnego, stanowiącego iż za zapłatę czynszu […]

  • Często zdarza się, że klienci i to nie tylko z Zabrza, zwracają się o poradę w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania wobec wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warto jednak w sytuacji kiedy umowa zostaje rozwiązana z inicjatywy pracodawcy rozważyć, czy nie przysługuje zwolnionemu pracownikowi również uprawnienie do odprawy, pomimo nie […]

  • Analizując ostatnie doniesienia medialne również te z terenu Zabrza, niestety ciągle aktualny pozostaje problem znęcania się nad zwierzętami. Ważnym jest żeby zdawać sobie sprawę z dwóch kwestii, po pierwsze zwierzęta zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt (dalej „Ustawa”) wymagają humanitarnego traktowania i po drugie za znęcanie się nad zwierzętami ustawodawca przewidział sankcje karne. […]

  • Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu za porozumieniem stron, jak również przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinno zawierać uzasadnienie wskazujące przyczynę zakończenia współpracy  zawsze w przypadku wypowiadania przez […]

  • Kodeks karny przewiduje środki, które mają zrekompensować pokrzywdzonemu szkodę i krzywdę, poniesione w związku z przestępstwem. Zgodnie z art. 46 § 1 k.k. w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej uprawnionej osoby orzeka obowiązek naprawienia w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Stosuje przy tym […]

  • Ustawa  z dnia  tj. z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) prawo o ruchu drogowym reguluje między innymi warunki dopuszczające pojazdu do ruchu. Zgodnie z art. 66 ust. 1 rzeczonej ustawy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: 1)  nie zagrażało bezpieczeństwu […]

  • Odśnieżanie chodników przed posesją w zimie a wykroczenie, odszkodowanie i zadośćuczynienie Pora zimowa dla właścicieli nieruchomości wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków. Zadania właścicieli nieruchomości jak również gminy określa ustawa o Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 622). Rzeczona ustawa w art. 5 […]

  • Kiedy dochodzi do skutku oświadczenie woli (np. wypowiedzenie) wysłane pocztą?                Dość powszechnie wiadomo, że wszelkie terminy określone w pismach urzędowych (np. z sądu czy z urzędu) adresat powinien co do zasady liczyć od chwili odbioru przesyłki, nawet jeśli była ona awizowana. Dopiero nieodebranie awiza w terminie 14 dni powoduje powstanie tzw. fikcji doręczenia. W przypadku […]

  • Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o […]

  • Często spotykamy się z sytuacją, w której pracownik jest zwalniany w tzw. trybie dyscyplinarnym tj. zawarta z nim umowa o pracę rozwiązywana jest  bez zachowania okresu wypowiedzenia wynikającego z jej treści bądź przepisów Kodeksu Pracy. Ma to miejsce w trzech kategoriach przypadków: w sytuacji ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,  popełnienia przez pracownika w […]