Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony stanowi najlepsze zabezpieczenie pracownika chroniące przed nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę. W sytuacji kiedy pracodawca wypowiedziałby umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w sposób niezgodny z prawem lub nieuzasadniony, pracownikowi przysługuje szereg uprawnień. Pracownik może żądać od sądu wydania orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Jeżeli pracownik nie jest zainteresowany powrotem do pracodawcy, może żądać zasądzenia odszkodowania którego wysokość została opisana w art.  471 kodeksu pracy, zgodnie z którego to brzmieniem „Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.”  Zatem   to w jakiej wysokości może zostać wypłacone odszkodowanie dla pracownika zależy od okresu wypowiedzenia który obowiązuje pracownika i pracodawcę, a ten z kolei jest uzależniony od okresu zatrudnienia. Zgodnie z art. 36 kodeksu pracy „Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.” Podczas formułowania swojego żądania zasądzenia odszkodowania w odpowiedniej wysokości należy pamiętać, że wysokość odszkodowania dla pracownika jest obliczana nie od kwoty netto wypłacanego wynagrodzenia, lecz od kwoty brutto wynagrodzenia pracownika. Powyższe oznacza, że od odszkodowania nie jest potrącona przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i również nie są naliczane składki ZUS-owskie. Ważnym również w kontekście odszkodowania dla pracownika w sytuacji niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę jest dotrzymanie terminu złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z art. art. 264 § 1. kodeksu pracy „Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.” 

Radca prawny, Zabrze 18.08.2018 r.

Odszkodowanie dla pracownika

Odszkodowanie dla pracownika