Otrzymując jakiekolwiek pismo od sądu, pamiętać należy przede wszystkim, iż nie można zlekceważyć takiej przesyłki pocztowej. W sytuacji, kiedy wraz z pozwem z sądu zostaje doręczony nakaz zapłaty, który zobowiązuje do uiszczenia odpowiedniej kwoty pieniężnej, zachować należy szczególną uwagę i ostrożność.  Nakaz zapłaty może być bowiem pozbawiony faktycznej bądź prawnej podstawy, ale jeśli nie zostanie zaskarżony, uprawomocni się i będzie mógł stanowić podstawę egzekucji komorniczej.

W ramach praktyki kancelaryjnej zauważyliśmy tymczasem, że znaczna część pozwów kierowanych przez fundusze sekurytyzacyjne opiera się na roszczeniach już przedawnionych. Ponadto bardzo rzadko fundusze sekurytyzacyjne w swoich pozwach w odpowiedni sposób udowadniają, że wierzytelność na podstawie której opierają swoje powództwo została w odpowiedni sposób przeniesiona. Często zdarza się również, iż wierzytelność wynika z przestępstwa polegającego na zawarciu umowy o świadczenie określonej usługi przez sprawcę używającego cudzych danych osobowych.

Jeżeli  zatem otrzymamy nakaz zapłaty wydany na podstawie pozwu skierowanego przez fundusz sekurytyzacyjny musimy ustalić czy zachodzą podstawy do wniesienia sprzeciwu. W takim sprzeciwie można podnieść np. zarzut przedawnienia lub  wadliwego dokonania cesji wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego przez poprzedniego wierzyciela. Przydatnym może być również powołanie się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. ( sygn. akt V CSK 329/12, publikator LEX nr 1375500), w którym stwierdził następująco „Dane ujmowane w księgach rachunkowych funduszu oraz wyciągu z tych ksiąg mogą stanowić dowód jedynie tego, że określonej kwoty wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem określonego dłużnika na podstawie opisanego w tych księgach zdarzenia, np. cesji wierzytelności. Dokumenty te potwierdzają więc sam fakt zdarzenia w postaci cesji wierzytelności. Nie stanowią one jednak dowodu na skuteczność dokonanej cesji wierzytelności oraz istnienia i wysokości nabytej wierzytelności. Okoliczności te, w razie ich kwestionowania przez stronę przeciwną, powinien wykazać fundusz odpowiednimi dowodowymi, zgodnie z ciężarem dowodu wynikającym z art. 6 k.c.”

W przypadku podjęcia decyzji o złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, pamiętać należy, że sprzeciw powinien być wniesiony w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty. Takiego sprzeciwu nie musi wnosić radca prawny lub adwokat, ale w sytuacjach bardziej skomplikowanych, albo kiedy chce się mieć pewność, że sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie należycie sporządzony pod kątem formalnym i merytorycznym, doradzamy skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika

Radca prawny 

Daniel Kędzierski

Zabrze, dnia 15 maja 2017 r.

Pozostaw komentarz