Kwestie obowiązków ciążących na dotychczasowym właścicielu samochodu, w przypadku jego sprzedaży, reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z art. 32 rzeczonej ustawy na dotychczasowym właścicielu pojazdu ciąża dwa obowiązki.  W pierwszej kolejności ustawa przewiduje, iż posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Drugim obowiązkiem jest powiadomienie na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Co istotne, dane nowego posiadacza pojazdu, które powinny być przekazane zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem, bezwzględnie muszą obejmować imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych nazwę, siedzibę i numer REGON. Brak którejkolwiek z wymaganych informacji, niestety będzie skutkował uznaniem, że przewidziany w art. 32 obowiązek, nie będzie mógł zostać uznany za wykonany.

Jakie konsekwencje mogą dotknąć osobę, która nie wywiązała się z obowiązków przewidzianych ustawą? Dotychczasowy właściciel pojazdu jest solidarnie odpowiedzialny z nabywcą przedmiotowego pojazdu za opłacenie składki do czasu powiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Solidarna odpowiedzialność z kolei, wyrażona w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego oznacz, że wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia od jednego dłużnika, kilku lub wszystkich łącznie i tylko w gestii wierzyciela leży wybór osoby, od której będzie on żądał zapłaty. Oznacza to, że zarówno w przypadku kiedy w ogóle nie dokonamy zawiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego, lub też dokonane zawiadomienie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, w dalszym ciągu będziemy odpowiedzialni za zapłatę składek.

Radca prawny, Zabrze dnia 15 lipca 2019 r.