Często zdarza się, że klienci i to nie tylko z Zabrza, zwracają się o poradę w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania wobec wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warto jednak w sytuacji kiedy umowa zostaje rozwiązana z inicjatywy pracodawcy rozważyć, czy nie przysługuje zwolnionemu pracownikowi również uprawnienie do odprawy, pomimo nie dokonania przez pracodawcę zwolnienia grupowego. Kwestia uprawnienia do odprawy została uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (dalej Ustawa”). W sytuacji kiedy nie mamy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, uprawnienie do odprawy przysługuje pracownikowi jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i przyczyna rozwiązania umowy o pracę  z przyczyn niedotyczących pracowników stanowi wyłączną przyczynę rozwiązania stosunku pracy.  Wysokość odprawy pieniężnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia. Zgodnie z art. 8 Ustawy : 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość odprawy ustala się w sposób przyjęty przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, przy czym wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Radca prawny, Zabrze, dnia 25 kwietnia 2019 r.