W załączeniu do niniejszego postu udostępniamy uzasadnienie wypowiedzenia dotychczasowego czynszu najmu za lokal mieszkalny, które otrzymała nasza klientka. Jeżeli podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku nie przekroczy albo nie następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, wówczas wypowiedzenie dotychczasowego czynszu nie wymaga uzasadnienia. Jednakże ze względu na fakt, że ustalenie 3% wartości odtworzeniowej lokalu może się okazać dla niektórych skomplikowanym procesem, zasadnym jest złożenie wniosku o uzasadnienie, gdyż z takim wnioskiem nie jest związana żadna opłata. Ponadto zwrócić należy uwagę na fakt, że nasza klientka otrzymała uzasadnienie wypowiedzenia, pomimo, że wysokość podwyżki nie przekroczyła i nie nastąpiła z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Pobrać uzasadnienie można klikając tutaj .

Otrzymanie uzasadnienia pozwala zweryfikować, czy wyliczona stawka nowego czynszu jest prawidłowo ustalona. W sytuacji kiedy nie zgadzamy się z prawidłowością dokonanych wyliczeń i stawką nowego czynszu zgodnie z art. 8a ust. 5, 2) Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego. „W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, lokator może: zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 4, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a-4e, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości; udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu.” 

Przed wystąpieniem na drogę sądową doradzamy szczegółowo przeprowadzić analizę dokonanej podwyżki, gdyż wszczęcie postępowania sądowego które się przegra, wiązać się będzie z koniecznością poniesienia z własnej kieszeni kosztów sądowych.

Zasady regulujące kwestię podwyżki czynszu są opisane w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego. Treść ustawy można znaleźć pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710733/U/D20010733Lj.pdf

Radca prawny, Zabrze dnia 24 października 2019 r.

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej, ani również opinii prawnej, przedstawiając wyłącznie indywidualne poglądy autora związane z opisywanym zagadnieniem. Artykuł nie może stanowić podstawy odpowiedzialności autora w stosunku do osób trzecich, zaś czytelnik nie jest związany poglądami przedstawionymi w artykule.