Jeżeli pracownik górnictwa przeszedł na wcześniejszą emeryturę, a następnie choćby przez niedługi czas kontynuował  zatrudnienie i odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, może starać się o ponowne przeliczenie emerytury. Po przeliczeniu kwota emerytury może być wyższa od kwoty dotychczas uzyskiwanej przez emeryta górniczego.

Podstawą przeliczenia emerytury będzie w takim przypadku art. 110a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 887, ze zm., dalej: u.f.u.s.).

Warunkiem ponownego przeliczenia jest sytuacja, w której do ponownego obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą  w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 15 ust.  5  u.f.u.s. (dalej: wwpw), jest wyższy niż 250%.

Do obliczenia, czy wskazane wyżej warunki są spełnione można wykorzystać dwa algorytmy. W pierwszym rozwiązaniu emeryt wskazuje 20 dowolnie wybranych najkorzystniejszych lat z całego swojego okresu ubezpieczenia, z tym, że co najmniej roku musi przypadać na okres zatrudnienia po przejściu na wcześniejszą emeryturę. W przypadku drugiego z algorytmów stosownych obliczeń należy dokonać biorąc pod uwagę 10 kolejnych lat kalendarzowych, z których co najmniej 1 rok musi przypadać na okres po przejściu na wcześniejszą emeryturę.

Ze względu na fakt, iż dla mieszkańców Zabrza i Rudy Śląskiej wskazana problematyka pozostaje istotna, będziemy do niej wracać w kolejnych notkach na profilu i stronie naszej Kancelarii Radcy Prawnego.

Prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego 

 Zabrze dnia 11 kwietnia 2017 r.