W związku z zakończeniem wakacji, wszystkim dzieciom przypominamy, że zgodnie z art. 91 § 2. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.”

Odpowiedzi na pytanie, co ustawodawca miał na myśli  przy stwierdzeniu, że dziecko jest obowiązane pomagać rodzicom, udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 1989 r. (sygn. akt III CZP 65/89, Publikator: Legalis), stwierdzając „W doktrynie i orzecznictwie wyjaśniono, że użyte w art. 91 § 2 KRO słowo „pomoc” obejmuje czynności o charakterze pracy fizycznej zarówno w gospodarstwie domowym, jak i gospodarstwie rolnym czy też warsztacie rzemieślniczym. Wyjaśniono też, że nasilenie tej pomocy może być tylko takie, aby dziecko mogło się przygotować do przyszłej pracy – stosownie do swych uzdolnień (art. 96 KRO), a więc by rozmiar pomocy nie pozostawał w kolizji ze zdobywaniem odpowiednich kwalifikacji i przygotowywaniem się do wykonywania obranego kierunku działalności zawodowej oraz nie wpływał ujemnie na rozwój fizyczny i umysłowy. Inne podejście bowiem byłoby sprzeczne z jedną z przewodnich zasad prawa rodzinnego i opiekuńczego – jaką jest zasada dobra dziecka.”

 

Radca prawny, Zabrze dnia 2 września 2019 r.