Jakiej rekompensaty może domagać się konsument w razie opóźnienia lub odwołania lotu samolotem?

Powyższe zagadnienie regulowane jest przez Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Rekompensata przysługuje w sytuacji odwołania lotu oraz odmowy wpuszczenia na pokład. Kwoty należnego odszkodowania są zróżnicowane, zależą od długości planowanej trasy przelotu samolotem i kształtują się następująco:

– 250 euro w przypadku rejsów do 1500 km,

– 400 euro w przypadku podróży pomiędzy 1500 km a 3500 km,

– 600 euro  dla pozostałych rejsów (ponad 3500 km).

Zaznaczyć należy, iż co prawda rozporządzenie wprost nie wskazuje, że powyższe kwoty odszkodowania przysługują także w sytuacji opóźnienia lotu, jednakże taką interpretację dopuścił w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości wskazując, iż szkodę ponoszą zarówno pasażerowie lotów odwołanych, jak i pasażerów lotów opóźnionych, bowiem przed dotarciem do celu są oni zmuszeni poświęcić na podróż więcej czasu, niż zostało to pierwotnie określone przez przewoźnika lotniczego. W konsekwencji Trybunał przyjął że pasażerowie, których lot został odwołany, oraz pasażerowie, których lot jest opóźniony, ponoszą analogiczną szkodę, polegającą na stracie czasu, a co za tym idzie, do celów stosowania prawa do odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu znajdują się w sytuacjach porównywalnych. Nadmienić należy, iż odszkodowanie przysługuje jedynie w przypadku lotu opóźnionego więcej niż 3 godziny.

Podkreślić należy, iż wypłacenie przez przewoźnika odszkodowania na podstawie przepisów wyżej wymienionego aktu, w żaden sposób nie wyłącza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na tzw. zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa krajowego. Oznacza to,  że w uzasadnionych przypadkach konsument, którego lot był opóźniony bądź został odwołany, może uzyskać dużo większą rekompensatę.

Radca prawny, Zabrze dnia 26 maja 2019 r.