Coraz częściej dokonując zakupów różnego rodzaju towarów np. w postaci odzieży lub sprzętu elektronicznego, możemy się spotkać z informacją, że ewentualna reklamacja może zostać dokonana wyłącznie za okazaniem paragonu. Co zatem w sytuacji kiedy paragon potwierdzający zakup naszego towaru zgubimy lub ulegnie wyblaknięciu, a towar się zwyczajnie zepsuje ? Wbrew pozorom i niektórym oświadczeniom przedsiębiorców dokonujących sprzedaży konsumentom, sytuacja nie jest tak jednoznaczna.  Co do zasady reklamacja może być złożona jeżeli zakupiony towar posiada wadę. Jest to uprawnienie konsumenta zagwarantowane przez ustawodawcę i nie powinno być w żaden sposób ograniczane. Paragon zatem powinien stanowić dokument ułatwiający dochodzenia swoich praw konsumenckich potwierdzając zakup określonego towaru i nie może przedsiębiorca od faktu posiadania paragonu uzależniać rozpoznania reklamacji. W sytuacji kiedy paragon zostanie zgubiony lub wyblaknie, a zakupiony towar posiada wadę, w dalszym ciągu możemy dochodzić swoich uprawnień konsumenckich związanych z rękojmią lub gwarancją (kiedy takowa została udzielona), jeżeli będziemy w stanie udowodnić, że dany towar zakupiliśmy właśnie u danego przedsiębiorcy. Za środki dowodowe w takiej sytuacji mogą posłużyć nam świadkowie, wymieniania korespondencja z przedsiębiorcą lub wydruki z karty płatniczej. W wykazie klauzul niedozwolonych można znaleźć następujące postanowienie umowne „Podstawą przyjęcia reklamacji jest faktura Vat lub paragon fiskalny, otrzymany przez Kupującego wraz z zakupionym towarem.” Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 942/16. 05 grudnia 2016 r.)

Ponadto w wyroku z dnia 26 października 2012 r., Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (sygn. akt XVII AmC 3998/12) stwierdził następująco „Realizacja uprawnienia nie jest uzależniona od przedłożenia paragonu bądź faktury VAT. Dokumenty te posiadają walor dowodu księgowego, potwierdzającego zdarzenie sprzedaży i przyjęcie określonej kwoty tytułem zapłaty. Dowody te służą przede wszystkim w celu ustalenia rzeczywistego obrotu sprzedawcy na potrzeby prawa podatkowego. Ale nie jest to jedyny środek dowodzenia na wypadek ustalenia istotnej okoliczności tj. faktu zakupu określonego towaru od określonego przedsiębiorcy. Konsument w procesie może dochodzić swojego uprawnienia przy zastosowaniu również innych środków dowodzenia o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (przesłuchanie świadków, zeznania stron, dokumenty w postaci przelewów z rachunku bankowego konsumenta, księgi rachunkowe przedsiębiorcy).”

reklamacja, prawa konsumenta

Radca prawny, Zabrze dnia 10 września 2017 r.