Zawierając umowę sprzedaży samochodu pomiędzy osobami fizycznymi niezależnie, czy jako kupujący, czy jako sprzedawca, zawsze należy pamiętać o treści art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.” Z powyższego wynika, że jeżeli sprzedajemy samochód dobrze jest w umowa sprzedaży samochodu zawierała zapis zgodnie z którym nasza odpowiedzialność za sprzedawany samochód zostaje wyłączona. Natomiast jeżeli kupujemy samochód warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy i dopilnować, żeby odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie została wyłączona. Zwrócić jednak uwagę należy, że nie zawsze postanowienie umowne wyłączające odpowiedzialność z tytułu rękojmi będzie obowiązywało. Jak można przeczytać w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 czerwca 1996 r. (sygn. akt I ACr 227/93) „Jeżeli przedmiot umowy sprzedaży (samochód) nie miał właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał kupującego, tzn. był samochodem w rzeczywistości wyprodukowanym 7 lat wcześniej niż sprzedawca zapewniał o tym w umowie nabywcę, nie wchodzi w grę wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za wady, jak również odpowiedzialności z tytułu rękojmi.” .

Poniżej przedstawiamy jak umowa sprzedaży samochodu może zostać sporządzona.

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

 

zawarta w ………………………………….., dnia ………………… r.

pomiędzy:

………………., zam. ul. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………… wydanym przez Prezydenta Miasta ………………, PESEL:…………………………………………

zwanymi dalej SPRZEDAWCĄ,

a

………………., zam. ul. ………………….., legitymującym się dowodem osobistym …………………… wydanym przez Prezydenta Miasta ………………, PESEL:…………………………………………

zwanym dalej KUPUJĄCYM

 

 • 1.
 1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego marki ………………………….., rocznik ………………, numer rejestracyjny ……………….., nr Vin: ………………………. o przebiegu …………………km, – stanowiącym przedmiot niniejszej umowy (zwany w dalszej części umowy „Samochodem”).
 2. Sprzedawca oświadcza, że Samochód jest w pełni sprawny, że nie ma wad ukrytych i określa jego stan techniczny jako dobry.
 3. Sprzedawca oświadcza ponadto, że Samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń oraz zabezpieczeń.
 4. Strony w niniejszej umowie wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za Samochód względem Kupującego z tytułu rękojmi.

 

 • 2.

Kupujący oświadcza, że uzyskał możliwość zbadania Samochodu na dowolnej stacji diagnostycznej i u mechanika samochodowego i po dokonanych oględzinach nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego Samochodu.

 

 • 3.
 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Samochód za cenę ……………….. ………………………………………………………………zł.
 2. Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ceny w kwocie ………………….. zł, która w momencie podpisania umowy zostaje przekazana.
 3. Wydanie Samochodu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
 4. Wraz z wydaniem Samochodu Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego dokumentu i rzeczy służące do korzystania z Samochodu w tym:………………………………………………………
 • 4.
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd Sprzedawcy.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAWCA                                                                     KUPUJĄCY

Radca prawny, Zabrze dnia 6 grudnia 2017 r.

 

 

Powyższy tekst pełni jedynie walor informacyjny oraz poglądowy nie stanowiąc porady prawnej. Informacje przedstawione w tekście mogą wskutek zmiany przepisów prawa lub orzecznictwa ulec dezaktualizacji.