Kiedy ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Zbiegnięcie z miejsca kolizji, a obowiązek zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego odszkodowania.
Ostatnimi czasy coraz częściej zdarza się, że odwiedzają naszą kancelarię w Zabrzu klienci, którzy otrzymali od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty w związku ze zdarzeniem drogowym w wyniku którego został uszkodzony samochód innego kierowcy. Ubezpieczyciel najczęściej w takich sytuacjach powołuje się na okoliczność „zbiegnięcia z miejsca zdarzenia” sprawcy zdarzenia drogowego w którym został uszkodzony inny samochód. W takich sytuacjach jeżeli sprawca zdarzenia drogowego postanowił zbiec z miejsca zdarzenia nie starając się wcześniej odszukać właściciela uszkodzonego samochodu lub chociażby nie pozostawiając jakichkolwiek danych kontaktowych do siebie, ubezpieczyciel ma prawo żądać tak zwanego regresu od sprawcy zdarzenia. Uprawnienie takie przysługuje ubezpieczycielowi na podstawie art. 43 pkt 4) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym „Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 zadania Funduszu, ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1 wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa; 4) zbiegł z miejsca zdarzenia.
Podsumowując zatem, jeżeli zdarzy się nam na parkingu zarysować swoim samochodem innym pojazd lub uszkodzić ten pojazd w większym stopniu, warto poszukać właściciela tego pojazdu w celu uniknięcia w późniejszym czasie ponoszenia całkowitych kosztów związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia właściciela uszkodzonego pojazdu, na pewno warto pozostawić swoje dane kontaktowe w taki sposób, żeby właściciel uszkodzonego pojazdu mógł je z łatwością odnaleźć. Ważnym jest by pamiętać, ze sam fakt pozostawienia swoich danych umożliwiających kontakt musimy być w stanie udowodnić, gdyby ubezpieczyciel chciał dochodzić od nas regresu na podstawie powołanego powyżej przepisu.

Radca prawny, Zabrze dnia 6 maja 2019 r.