Korzystanie z lokalu mieszkalnego na podstawie uowy najmu przeważnie wiąże się z koniecznością uiszczania szeregu opłat. Czy za ponoszenie rzeczonych opłat odpowiedzialna jest jedynie osoba, którą łączy z wynajmującym umowa najmu, czy odpowiedzialność taką mogą ponosić także inne osoby? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 6881 Kodeksu cywilnego, stanowiącego iż za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Odpowiedzialność osób stale zamieszkujących z najemcą osób pełnoletnich ma charakter odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że odpowiadają one za cały dług powstały w trakcie ich zamieszkiwania, a wierzyciel może żądać zapłaty pełnej kwoty należności od każdego z nich. Uchylić się od ponoszenia odpowiedzialności za powstałe zobowiązania mogą osoby, które wykażą, iż nie zamieszkiwały stale w lokalu. Przesłanka stałego zamieszkiwania jest spełniona, gdy lokal, w którym osoba ta przebywa jako domownik najemcy, stanowi dla niej centrum spraw życiowych. Podkreślić należy, iż dana osoba nie musi być zameldowana w lokalu zajmowanym przez najemcę, natomiast jeżeli jest zameldowana, nie przesądza to o spełnieniu przesłanki wskazanej w przedmiotowym przepisie. Decydujące znaczenie ma bowiem zaistniały stan faktyczny danej sprawy, a kwestie administracyjne mają znaczenie jedynie poboczne.

Podobne w swym brzmieniu regulację znajdują się również w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zgodnie z którą za opłaty związane m.in. z eksploatacją i utrzymaniem lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu. W przypadku zadłużenia w spółdzielni mieszkaniowej, dodatkowo można uchylić się od odpowiedzialności wykazując, iż osoba pełnoletnia pozostawała na utrzymaniu głównego najemcy i wówczas, pomimo swojej pełnoletniości i stałego zamieszkiwania w lokalu w okresie, w którym powstało zadłużenie, osoba taka nie będzie odpowiedzialna za powstały dług.

Należy pamiętać o tym, że w toku procesu sądowego o zapłatę zaległości czynszowych, nie wystarczy jedynie wskazać, iż w spornym okresie nie zamieszkiwało się w lokalu, którego dotyczy zadłużenie. Każde podniesione przez stronę w postępowaniu twierdzenie, wymaga przeprowadzenia stosownego dowodu, który potwierdzi prawdziwość prezentowanego stanowiska.

Radca prawny, Zabrze dnia 4 maja 2019 r.