Analizując ostatnie doniesienia medialne również te z terenu Zabrza, niestety ciągle aktualny pozostaje problem znęcania się nad zwierzętami. Ważnym jest żeby zdawać sobie sprawę z dwóch kwestii, po pierwsze zwierzęta zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt (dalej „Ustawa”) wymagają humanitarnego traktowania i po drugie za znęcanie się nad zwierzętami ustawodawca przewidział sankcje karne. Znęcanie się nad zwierzętami w dużym skrócie zgodnie z art. 6 ust 2 Ustawy oznacza „zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień”. Sąd Najwyższy w w wyroku z dnia 13 grudnia 2016 r. ponadto stwierdził, że „Katalog z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856) jest otwarty i zawiera przede wszystkim typowe, ale nie wszystkie, wypadki znęcania się nad zwierzętami. Za znęcanie się nad zwierzętami może być więc uznane każde zadawanie lub dopuszczenie do zadawania bólu lub cierpienia nawet, gdy zachowanie to nie zostało wymienione wprost w żadnym z punktów tego przepisu. Wystarczy w takich sytuacjach wykazanie, że to zachowanie było niehumanitarne, a więc nieuwzględniające potrzeb zwierzęcia lub niezapewniające mu opieki czy też ochrony.”

Sankcje karne za znęcanie się nad zwierzętami zostały opisane w art. 35 ustawy, i tak zgodnie z brzmieniem przepisów prawa ten kto znęca się nad zwierzętami podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, lecz jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem wymiar kary jest przewidziany w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Dodatkowo jeżeli sprawca jest właścicielem zwierzęcia, sąd może orzec przepadek zwierzęcia oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt lub określonej kategorii zwierząt.

Na zdjęciu poniżej Diego, piesek ze schroniska Psitulmnie w Zabrzu, który poszukuje domu. Więcej informacji można pozyskać na stronie: https://www.facebook.com/psitulmnie/photos/a.10153432806347120/10155967221697120/?type=3&theater

DIEGO (11225)To około 3 miesięczny piesek, który od 14.03.2019 szuka przez nasze schronisko nowego kochającego domku po…

Opublikowany przez Psitulmnie Środa, 17 kwietnia 2019

Radca prawny, Zabrze dnia 17 kwietnia 2019 r.