Ustawa  z dnia  tj. z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) prawo o ruchu drogowym reguluje między innymi warunki dopuszczające pojazdu do ruchu. Zgodnie z art. 66 ust. 1 rzeczonej ustawy pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1)  nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2)  nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3)  nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4)  nie powodowało niszczenia drogi;

5)  zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6)  nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

W kontekście jazdy samochodem, który nie został odśnieżony lub został odśnieżony nienależycie, największe znaczenia ma pkt. 1) i 5) cytowanego wyżej przepisu. Oczywistym jest bowiem, iż jazda zaśnieżonym pojazdem zagraża bezpieczeństwu zarówno osób poruszającym się nim, jak i innych uczestników ruchu.

Podstawę odpowiedzialności kierowcy, który pomimo nieodśnieżenia pojazdu porusza się nim będzie stanowił art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń zgodnie z którym podlega karze grzywny ten, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczegółowe regulacje odnośnie tego jakiej wysokości mandat grozi kierowcy, który nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie należytego przygotowania samochodu do jazdy znajdziemy w tak zwanym „taryfikatorze mandatów” tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 r. Zgodnie z ww. aktem prawnym, kwota grzywny, którą można nałożyć za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym może sięgać aż 500 zł.

 

Radca prawny, dnia 4 lutego 2019 r.