Plac Teatralny 10/203,

41-800 Zabrze

Telefon

784-400-076

  • Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony stanowi najlepsze zabezpieczenie pracownika chroniące przed nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę. W sytuacji kiedy pracodawca wypowiedziałby umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w sposób niezgodny z prawem lub nieuzasadniony, pracownikowi przysługuje szereg uprawnień. Pracownik może żądać od sądu wydania orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, […]

  • W praktyce sądowej częste problemy wywołuje problem dochodzenia zapłaty kary umownej nałożonej na nierzetelnego kontrahenta w wyniku niedotrzymania przez niego warunków umowy. Zasadniczo ścierają się ze sobą dwa przeciwstawne poglądy. Jeden z nich uznaje karę umowną za niezależną instytucję prawa cywilnego, w związku z czym sam fakt niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę (polegający na […]

  • Może zdarzyć się, że podczas zabawy sylwestrowej nasz sąsiad wskutek niezadowolenia związanego z głośnym słuchaniem przez nas muzyki złoży zawiadomienie na policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia opisanego w art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń zgodnie z którym „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, […]

  • Życzenia radosnych, rodzinnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia przesyła zespół Kancelarii.

  • Zawierając umowę sprzedaży samochodu pomiędzy osobami fizycznymi niezależnie, czy jako kupujący, czy jako sprzedawca, zawsze należy pamiętać o treści art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach […]

  • Z praktyki kancelaryjnej wynika, że najczęściej obowiązek alimentacyjny zostaje nałożony na ojca dziecka nieprowadzącego wspólnie z matką dziecka gospodarstwa domowego, dlatego omówimy w artykule sytuację kiedy to ojciec jest zobowiązany płacić alimenty dziecku i wytłumaczymy jak ustalić potrzeby uprawnionego wpływające na wypłacane alimenty. Jednakże opisane poniżej kryteria, które wpływają na wysokość ustalanych lub zasądzanych alimentów […]

  • Coraz częściej w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię stykamy się z sytuacjami, kiedy profesjonalne podmioty wyspecjalizowane w windykacji – zwłaszcza skupujące długi fundusze sekurytyzacyjne – podejmują czynności mające na celu odzyskanie przedawnionych wierzytelności. W szczególności podmioty takie kierują sprawy o przedawnione roszczenia na drogę sądową a dłużnicy otrzymują z sądu nakazy zapłaty i mają wątpliwości […]

  • „Radca prawny i adwokat – różnice i podobieństwa” Zdarza się, że czasami Klienci naszej Kancelarii w Zabrzu proszą o wyjaśnienie różnicy pomiędzy radcą prawnym, a adwokatem. Adwokat w przekonaniu społeczeństwa głównie specjalizuje się w sprawach karnych i rodzinnych, natomiast do radcy prawnego jest przypięta „łatka” prawnika obsługującego podmioty gospodarcze. Z tego względu wyjaśnienia wymaga, że w chwili […]

  • Coraz częściej dokonując zakupów różnego rodzaju towarów np. w postaci odzieży lub sprzętu elektronicznego, możemy się spotkać z informacją, że ewentualna reklamacja może zostać dokonana wyłącznie za okazaniem paragonu. Co zatem w sytuacji kiedy paragon potwierdzający zakup naszego towaru zgubimy lub ulegnie wyblaknięciu, a towar się zwyczajnie zepsuje ? Wbrew pozorom i niektórym oświadczeniom przedsiębiorców […]

  • Miło nam poinformować, że w związku z rozwojem Kancelarii od września 2017 r. w Zabrzu w dawnym budynku Mostostalu przy ul. Wolności 261, zacznie funkcjonować nowy oddział Kancelarii. Nowo powstały oddział będzie się głównie specjalizował w obsłudze przedsiębiorców i w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.